mcaGOZO

THE OFFICIAL WEBSITE OF THE MALTESE CANADIANS IN GOZO

NEWS LETTER # 37

_________________________________________________

ISSUE NO. 37

Sponsored by

_______________________________________________________________________________

________________________________________________

WELCOME TO ISSUE NO 37

OF THE MALTESE CANADIAN ASSOCIATION - NEWS LETTER

JUN. JUL.AUG 2006

________________________________________________________________________________________________

The National Flag of Canada

The Canadian red and white maple leaf flag is officially called The National Flag of Canada. The Canadian flag shows a stylized red maple leaf with 11 points on a white background, with red borders down each side. The Canadian flag is twice as long as it is wide. The white square containing the red maple leaf is the same width as the flag.

The red and white used in the National Flag of Canada were proclaimed the official colours of Canada in 1921 by King George V. Although the maple leaf did not have official status as an emblem of Canada until the proclamation of the national flag in 1965, it had historically been used as a Canadian symbol, and was used in 1860 in decorations for the visit of the Prince of Wales to Canada.

The 11 points on the maple leaf have no special significance.

A Flag for Canada

It wasn't until the 1965 inauguration of the maple leaf flag that Canada had its own national flag. In the early days of Canadian Confederation the Royal Union flag, or Union Jack, was still flown in British North America. The Red Ensign, with a Union Jack in the upper left corner and a shield containing the coats of arms of the Canadian provinces, was used as the unofficial flag of Canada from about 1870 to 1924. The composite shield was then replaced with the Royal Arms of Canada and approved for use overseas. In 1945 it was authorized for general use.

In 1925 and again in 1946, Canadian Prime Minister Mackenzie King tried to get a national flag of Canada adopted, and failed. In 1964, Prime Minister Lester Pearson appointed a 15-member, all-party committee to come up with the design of a new flag for Canada. The committee was given six weeks to complete its task.

The suggestion for a red and white single maple leaf design for the Canadian flag came from George Stanley, a professor at Royal Military College in Kingston, Ontario.

In his speech at the national flag inauguration ceremony, Prime Minister Lester Pearson said:

"Under this Flag may our youth find new inspiration for loyalty to Canada; for a patriotism based not on any mean or narrow nationalism, but on the deep and equal pride that all Canadians will feel for every part of this good land."

 

 

from the editor -

_____________________________________________________

from the editor........Happy Canada Day!!!

__________________________________

May is almost over and for us the Maltese Canadians Association makes sure that our preparations for Canada Day Celebrations are well under way, for details of our program see page 7. Let all your friends know about it and bring them along to celebrate Canada Day together, this is our 11th year that we are celebrating Canada Day in Gozo and so far it has been a huge success year after year, let see if we can go over last year’s record of 150 people. Good Food; Nice Place; wonderful Company.

Another important item that is keeping our committee occupied beside the preparations for Canada Day and the summer BBQ is the Dual Citizenship for those who had to renounce their Canadian Citizenship before the Maltese constitution was changed in the year 2002. We received inquires from some Canadian born members who had to renounce their Canadian Citizenship and we are starting to collect information to see how many had to renounce their Canadian Citizenship and would like to get back. F you or you know someone in this situation please let us know by sending your name and address and then we will contact you for more information.

Our BBQ target dates are August 12th and September 9th 2006. All members will receive more detailed information at a later date.

Please don’t forget to put up your Canadian flag up on July 1st and start celebrating Canada Day from the morning by coming down to Mgarr at the emigrants Memorial to raise our National Flags and sing our National Anthems at 9.00 in the morning

.

See all on Canada Day. HAPPY CANADA DAY.

 

Alfred Camilleri

Secretary

 

______________________________________________________________

IL-MESSAGG TAL-PRESIDENT

_________________________________________________________________________________________________

Messagg tal-President..............

Il-hdax il-edizzjoni ta'  JUM IL-KANADA F'GHAWDEX

                                                                                                     1 ta' Lulju 2006

_________________________________________________________________________________________________

 

 

Erġajna ltqajna flimkien għal darb’oħra permezz ta’ din in-newsletter u proprju dan hu ż-żmien li jgħaqqadna flimkien u jlaqqagħna ma’ ħbieb u membri ġodda, u jsir it-tiġdid tas-sħubija fi ħdan din l-assoċċjazzjoni.

 

Jiddipendi dejjem jekk din il-ħarġa tkun tlestiet qabel jew wara Jum il-Kanada f’Għawdex.  Imma jiena qed nikteb qabel u nħoss li ninsab ferm sodisfatt bil-preżentazzjoni u l-preparazzjonijiet li jinsabu għaddejjin għall-festa annwali tagħna, il-Canada Day in Gozo.  Din is-sena, kif jixhed ir-riklamar li qed jidher fil-ħarġa li għandek f’idejk, il-post sa jkun il-Country Terrace Lounge Bar & Restaurant, l-Imġarr, b’dik id-dehra ta’ kampanja mimlija koppli u kampnari, turġien ta’ għelieqi, ħitan tas-sejjieħ u raba’ maħdum minn naħa, kif ukoll baħar, fliegu, vapuri, dgħajjes u luzzijiet, b’Kemmuna u l-gżira l-kbira, Malta, min-naħa l-oħra.  Żgur li tkun serata kwieta ta’ serħan il-moħħ b’dehra li ssaħħrek, b’dehra li, jekk int ġej mis-safar jew ġej minn Malta jew tgħix f’din il-gżira, żgur u żgur li tkun trid terġa’ tiġi.

 

Ma kienx faċli li naslu għad-deċiżjoni ta’ fejn għandna niċċelebraw Jum il-Kanada 2006; l-istimi li tawna jirriflettu ħafna r-realtà tal-ħajja fil-ġżejjer tagħna, b’mod speċjali f’Għawdex, li dejjem kien ogħla fil-prezzijiet minn Malta.  Il-prezz li sa nħallsu għal dan il-buffet żgur li ma jħallilniex profitt, anzi biex inżommuh (issa għall-ħdax-il sena konsekuttiva) ta’ Lm10 ir-ras, bosta drabi jispiċċaw jagħmlu tajjeb għalih ir-ruffle ta’ l-istess serata u l-BBQ li għandna ppjanat għal Awwissu.

 

Jien bħal fis-snin ta’ qabel inħeġġiġkom tattendu biex flimkien niċċelebraw dan il-jum.  Nawgura lil dawk kollha li għal xi raġuni ma jistgħux jattendu – kemm emigranti residenti, kemm emigranti bi btala u kemm ħutna fil-Kanada – “Happy Canada Day”!

 

 

Joseph Zammit

President

MCA - Gozo

_________________________________________________________________________________________________

View your village Pictures taken by Joe Zammit on this new Website

http://www.imaginegozo.com

 

 

 

Images of Gozo and Comino in 19 albums offering a spectacular virtual tour of the northern Maltese Islands from the perspective of a photographer who has lived there long enough to appreciate all the traditions as well as the contemporary elements that make these islands so unique.

 

This site is part of the MaltaMedia Online Network
Images may not be reproduced without written permission from the copyright holder.
© 2006 - All rights reserved - Photos copyright Joe Zammit


Site Meter

 

THE CHAPLAIN'S CORNER

_________________________________________________________________

Ir-Rokna tac-Chaplain. Can. Joseph A. Borg

_________________________________________________

Meta l-Papa Benedittu XVI fil-25 ta' Dicembru 2005, tana l-ewwel enciklika tieghu bit-titlu "Alla huwa mhabba" xi whud baqghu mistaghgba kif il-Papa ghazel bhala suggett ta' din l-ittra propju "l-imhabba". Il-Papa jixtieq li il-Knisja tiskopri mill-gdid dak li huwa l-mutur u r-ruh wara dak kollu li twettaq; in-nisrani huwa msejjah biex jgharbel lilu nnifsu u jara li dak kollu li qieghed iwettaq hux gej mill-imhabba ghaliex kif jghallimna San Pawl minghajr l-imhabba inkunu strument tar-ram izarzar jew platti jcekcku, u li xejn ma jkun jiswielna ta' gid jekk ma jkollniex l-imhabba. Santu Wistin kien habar il-hajja kollha nisranija fil-kelmiet
"hobb u aghmel li trid." Pero' ta' min josserva li l-Papa beda l-ittra tieg]u propju bl osservazzjoni li l-kelma "mhabba" fi zminijietna hija wahda abbunata u t-tifsira tagha saret wahda ambigwa. Li Skrittura Mqaddsa, specjalment it-Testment il-gdid, tghinna
niskopru l-ghajn ta' kull imhabba, il-mod ta' kif ihobbna Kristu u kif ghandna nhobbu lil xulxin. Alla huwa mhabba u l-ghajn ta' kull imhabba, qalilna San Gwann fl-ewwel ittra tieghu. Ahna nhobbu lill-ohrajn ghax doqna l-imhabba t'Alla ghalina; ahna nhobbu
lill-ohrajn, kif Alla habb lilna. San Gwann fl-Evangelju tieghu (Gw 15, 9-17) jghid kif din l-imhabba tal-Missier dehret fil-milja taghha fil-Persuna u fil-hidma ta' Ibnu Gesu', li ]abbna ggall-ahhar billi ta hajtu ghalina u gharrafna kullma sema' minghand il-Missier. Biex ahna
nistghu naghmlu hidma li tibqa', u biex nistghu nhobbu tabilhaqq lill-ohrajn, jehtieg li nghixu maghqudin ma' Kristu.

Nixtieqilkom ilkoll vaganzi sbieh u ta' mistrieh!

 

Can. Joseph A. Borg
Chaplain

 

FESTA CALINDAR 2006

_______________________________________________________________

IL-FESTI FIL-PARROCCI TA' GHAWDEX 2006

(Din l-informazzjioni hija mehuda min fuq 'L-Amanakk Ghawdxi 2006')

__________________________________________________________________________________________________________________

 

28 ta' Mejju 2006 Festa ta' San Pawl Munxar
05 ta' Gunju 2006 Festa ta' kristu Salvatur Ghasri
11 ta' Gunju 2006 Festa ta' Sant' Antnin, Mgarr Ghajnsielem
18 ta' Gunju 2006 Festa tal-Qalb ta' Gesu' Fontana
25 ta' Gunju 2006 Festa ta'  San Gwann battista Xewkija
29 ta' Gunju 2006 Festa ta' San Pietru u San Pawl Nadur
02 ta' Lulju 2006 Festa tal-Vizitazzjoni tal-Madonna Gharb
09 ta' Lulju 2006 Festa tal-Madonna tas-Sokkors Kercem
16 ta' Lulju 2006 Festa ta' San Gorg Rabat
23 ta' Lulju 2006 Festa Santa Margerits Sannat
30 ta' Lulju 2006 Festa ta' San Lawrenz San Lawrenz
06 t'Awissu 2006 Festa San Guzepp Qala
15 t'Awissu 2006 Festa Santa Marija Rabat
20 t'Awissu 2006 Festa Santa Marija Zebbug
27 t'Awissu 2006 Festa tal-Madonna ta' Loretu Ghajnsielem
03 ta' Settembru 2006 Festa tal-Madonna tal-Karmnu Xlendi
08 ta' Settembru 2006 Festa tat-Twelid ta' Marija Vergni Xaghra
10 ta' settembru 2006 Festa tal-Madonna tal-Grazzja Kapuccini

TA' PINU PILGRIMAGE TO WASHINGTON DC.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                PHOTO ALBUM

of Bishop Grech's visit to Washington DC and New York

could be found on 3 albums

(BISHOP GRECH IN USA -1-2-3 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MCA meets the Bishop of Gozo

_______________________________________________________________________________________

MEETING WITH THE BISHOP OF GOZO

_________________________________________________________________________________________________

Commitee and members of the Gozo Maltese Canadians

meeting with

Mons. Mario Grech, Bishop of Gozo

on April 25th. 2006

EMIGRANTI KANADIZI ma' MGR. ISQOF GRECH

Fl-okkazjoni tal-10 anniversarju mit-twaqqif tal-Maltese Canadian  Association, membri tal-Kumitat Ezekuttiv flimkien ma' membri ohra, immexxija mil-President tas-Socjeta' Joe Zammit, ghamlu zjara ta' kortesija lill-Mgr. Isqof Mario Grech, fil-Kurja Djocesana, Victoria.

Joe Zammit f'kelmtejn ta' introduzzjoni semma l-hidma u l-ghan ta' din l-Assocjazzjoni fejn wiehed mil punti li ssemma kien il-hsieb li jibda il-process sabiex iwasslu lill-awtoritajiet Kanadizi gewwa Ottowa l-ghajta ta' dawk l-ulied ta' Emigranti li fl-eta ta' 19-il sena kellhom jaghamlu ghazla f'dik li hija Cittadinanza u qabel ma f'Malta dahal l-att tac-cittadinanza doppja, hafna minn dawn l-istess ulied tilfu c-cittadinanza ta' art twelidhomk, il-Kanada.

F'kemtejn, Mgr. Isqof, fahhar lil dan il Grupp tal-MCA u awguralhom hidma kontinwa. Issugerielhom li jkunu exemplari ghal-Emigranti l-ohra li jigu lura jew biex jissetiljaw jew inkella bhala vizita. Huwa wera x-xewqa li Ghawdex tinholoq bhal Hubb ta' xi post li jigbor fiha vizitaturi emigranti u ohrajn li jkuni iridu jattendu ghal xi jiem jew granet ta' riflessjionijiet bhal irtiri.

Lejn tmiem il-laqgha, is-Segretarju tal-Assoccjazzjoni s-Sur Alfred Camilleri, ippresenta rigal zghir li kien jikkonsisti f'sett ta' moniti Kanadizi

__________________________________________________________________________________________________

ZURU ALBUM BIR-RITRATTI MIN DIN IL-LAQGHA MAL-ISQOF FIL-PALAZZ TAL-KURJA.

GHANDKOM ISSIBUH  BL-ISHEM.

MCA VISITS BISHOP

__________________________________________________

 

JIKTEB VICTOR FORMOSA

________________________

NHAFFRU FL-IMGHODDI

Victor Formosa

_______________________________________________________________________

 

Meta fl-ahhar t’April li ghadda kont Ruma biex nattendi konferenza, kelli l-opportunita’ ingawdi ftit ix-xemx li harget wara jumejn xita u waqt li kont ghaddej mill-inhawi tal-Forum Ruman kont ixxurtjat li stajt nieqaf nara grupp ta’ arkeoligisti, anzjani u zghazagh, li kienu qed jahdmu f’parti mill-Forum.  Rajt nisa zghazagh bil-pniezel u b’kazzola zghira f’idejhom fuq irkobbtejhom ma’ l-art jaqbdu gebla, gebla jew bicca fuhhar wara l-phra u wara li jnaddfuhom b’pacenzja kbira kienu qed ipogguhom go recipjenti apposta li kellhom biswithom.  Ftit metri ‘l boghod ilmaht zewg arkeologisti anzjani jilghabu, biex nghid hekk, ma’ bicca paviment ta’ rham Ruman u kienu qed jipprovaw ipogguh bicca, bicca fejn xulxin f’attentat biex jaslu ghal bicca rhama wahda, bhal bosta minn dawk li kienu diga’ kixfu wara mijiet ta’ snin taht l-art. Meta qed insemmi that l-art niftakar gwida taljan li Ruma l-qadima kienet ghaxar metri aktar l-isfel minn Ruma li nafu llum. Ftit ‘l  boghod ukoll rajt zewg zghazagh ohra mghaddsin got-tajn mill-ilma tax-xita tal-jumejn ta’ qabel u bil-pacenzja kollha kienu qed jahslu l-bicciet ta’ fuhhar li kellhom f’idejhom biex igibuhom kemm jista’ jkun fl-istat naturali taghhom.

 

Ruma hija ezempju mill-aqwa tax-xoghol siewi li qed jaghmlu l-arkeologisti biex jirrestawraw l-imghoddi tal-belt ta’ l-Imperu Ruman,  li jiena cert li hafna minnkom zaru f’xi zmien jew iehor.  Milli rajt, madankollu, ma jidhirx li huwa xoghol facli ghax irid isir f’kundizzjonijiet skomdi hafna u huwa xoghol li jitlob hafna hin, hafna pacenzja, hafna energija u hafna determinazzjoni.

 

Dan kollu kont insejtu, imma ftit gimghat ilu kont qed nara program dwar sejbiet arkeologici f’wahda mis-sensiliet eccellenti Discoveries u ergajt’ ghixt dawk is-saghtejn li qattajt inhares lejn l-arkeologisti jahdmu fil-Forum Ruman.

 

Bhallikieku kien hemm xi haga li ma ridetx thallini ninsa dik l-esperjenza, ftit jiem ilu dhalt f’diskurata twila ma habib’ tieghi li kien qed jipprova jholl xi ftit il-kobba ta’ hajtu wara sensiela ta’ avventuri li splodew f’wiccu.  Id-diskors waqa’ fuq il-passat tieghu u kemm huwa minnu li bosta drabi l-istorja terga’ tirrepeti ruhha. F’mument minnhom regghu gew f’mohhi l-arkeologisti tal-Forum Ruman u kif mit-tajn u mit-tkissir ta’ mijiet ta’ snin kienu qed jipprovaw inisslu kutra mrakkma li tfakkar f’min kien ghamilha.

 

Lill-habib tieghu semmejtlu l-esperjenza tieghi ta’ Ruma u ghidtlu li kull meta nergghu inqajjmu l-imghoddi dan certament jista’ jnissel fina ferh kbir.  Imma wegghat daqstant kbar ukoll. Dan jiddependi biss minn dak kollu li rridu niftakru u dak kollu li rridu ninsew.  Wiehed ghalliem darba kien qalli li memorja hazina mhijiex wahda li ma tistax tiftakar imma x’akatrx wahda li ma tistax tinsa.  Huwa facli li toqghod tahseb dwar wegghat, sfortuni u disfatti ta’ l-imghoddi, imma jekk ma tiffaccjahomx, jiqbghu iduru madwarek u jfeggu minn zmien ghall-iehor specjalment meta l’inqas li tkun tistennihom.

 

Jiena m’inix la psikologu u lanqas psikjatra imma l-massimu tieghu huwa dak li tghallimt kemm ilhi nuza l-kompjuter inzomm dak li hu ta’ siewi u li nhoss li huwa tajjeb li nzomm, il-bqija ….. klikk u delete. Hassar darb’ghal dejjem minghajr possibilta’ li tiksbu lura. Amen.

 

 ___________________________________________________

 

 

 

 

DUAL CITIZENSHIP

_________________________________

DUAL CITIZENSHIP????

_________________________________

Before the year 2000 all Canadian born children that came to Malta with their parents had to renounce their Canadian Citizenship by the age of 19 years or they lose all their rights as Maltese Citizens and had no choice but to renounce their country of birth so that they were able to stay in Malta without being discriminated against in such situations as the right for  free medical treatments, free education, and the right to work as any other Maltese citizen.

In Malta, they were faced with practical financial pressures to maintain their Maltese citizenship so they could have access to employment in the public service, armed forces, eligibility to purchase property, ability to qualify for subsidized housing and access to social security etc. In the last few months we heard about the good news for our Australian born Maltese who are in the same situation as our own Canadian born children, now  The Australian Senate is considering the Australian Citizenship Bill 2005, which will give people the chance to regain their lost Australian heritage. When enacted, it will enable many Maltese who renounced their Australian citizenship on their 19th birthday - because dual citizenship was not available across the board in Malta until 2000 - the right to reclaim their Australian nationality.

__________________________________________________________________________________________________

THE USA-Malta Group (UMG)

___________________________________________

UMG

THE USA - Malta Group

_____________________________

 

The USA-Malta Group (UMG) has been set up to coordinate efforts of those USA-born Maltese who have had to renounce their United States citizenship. This was because Malta, until the year 2000, did not recognise "double nationality". Then in 2000, a Citizenship Act was passed in Malta and this allowed general recognition of double nationality. The US law does not prohibit dual nationality but never took any particular action in regard to Malta's position on the subject. So, for the record, the US government had not direct say in the "doings" that took place during that time. UMG feel that its members were cornered into giving up their citizenship and feels these people should be offered their citizenship back.

Please send this link to other persons who are in the same situation we are and who can help. By telling others about http://www.MaltaTalk.com, we become a stronger group. This will allow us to explain our situation with greater ease and be in a better position to convince those who will decide our situation. There is strength in numbers

 ___________________________________________________________________________________________________

DESCUSSING THE CANADIAN CITIZENSHIP -BACK

_________________________________________________

MCA DESCUSSES ISSUE IN THEIR MEETING

_________________________________________________

 

The Maltese Canadian Association, during their last committee meeting discussed this situation and is now asking all those who had to renounce their Canadain Citizenship because they were forced to choose between Maltese or Canadian at the age of 18 before the year 2000, and would like to get their Canadian Citizenship back, to send us their name and address so that we can start our own data and see what could be done to help. We already have a couple of names that were sent to the Maltese American group website and were forwarded to us. Please send your information to the secretary at MCAgozo, ‘Trillium’ Alley#1, Racecouse St., Xaghra, Gozo. or email at;

acamilleri@waldonet.net.mt.

_________________________________________________

 

MONS. AZZOPARDI - AWARD 2006

_________________________________________________ MONS. AZZORARDI’ AWARD _________________________________________________ This year’s Premju Mons. Azzopardi” has been awarded to Tonio Bonello and to Albert E. Vella The two presentations took place at the Dar tal-Providenza after 08:30 am Mass, Celebrated by Mgr. Lawrence Gatt, directror of the Home, on Sunday 14th. May, 2006 t to your paragraph here.

25 YEARS IN THE PRIESTHOOD

_________________________________

FR. JIMMY ZAMMIT

Celebrating 25 years of priesthood

__________________________________________________

Fr. Jimmy Zammit OFM received his ordination at. St. Anthony's Church, Mgarr, Gozo on June 13th. 1981 from Bishop Nicholas Guzeppi Cauchi.

He was born in Toronto and was pastor of St. Paul the Apostle Maltese Canadian parish from 1984 to 1990.

Fr. Jimmy is now pastor at the Immaculate Conception Parish in Toronto.

He will be celebrating his 25th. anniversary with a Mass of Thanksgiving at St. paul the Apostle in Toronto on June 4th. and at the Immaculate conception Church on June 13th.

Fr. Jimmy will also be in Malta in June where he will also celebrate a Mass of Thanksgiving at St. mary of Jesus Church in Rabat, Malta on June 29th. at 10 am.

The Committe and members joins his family and friends to wish him all the best

and

 Ad Multos Annos

Bishop Cauchi ordainig Fr. Jimmy at St. Anthony's Church, Mgarr Gozo on June 13th. 1981.

Fr. Jimmy at one of the group photo session with First Holy Comunion Boys and Girs.

May 2nd.1987

Fr. Jimmy and Rose Zammit , one of our Directors,

while visiting Rome during Anno Santo, found time to meet Fr. Jimmy while working in their OFM headquorters in Rome

______________________________________________________________________________________________

 

 

CONGRATULATIONS

Congratulations to STACEY GRIMA comes from the committee and members of our association, especially from your parents, George and Connie Grima, (reasurer of our association) and family on your grauduation in your BA Psychology. _________________________________________________

CONGRATULATIONS

Congratulations to MARK BUTTIGIEG. The Committee and members of our association joins the parents, Anthony and Mary Buttigieg (members of our association) and family on your graduation as Doctor of Medicine and Surgery from the University of Malta

OUR CONDOLENCES

JASON MUSCAT - 1982 - 2006 In Loving memory of Jason Muscat who was born in Canada on September 13, 1982 and passed away on the night between March 18-19, 2006 at the age of 23. Always in the hearts of his beloved parents Anthony and Catherine, brother Andrew, gradparents Joseph, Tereza and Maria, maternal uncles and aunts Cisja, Frank, Venuta,Tony, Grace, Joseph, Raymond and Leli, paternal uncles and aunts Mary, Joe, Frances and Martin, their families, relatives and frliends. Visit the website in his memory at: http://jason-muscat-1982-2006.memory-of.com/About.aspx

CONDOLENCES

FRANK XUEREB In memory of Frank Zuereb, who was as an imigrant in Canada from 1979 to 1992 and passed away at the age of 49 years while on holidays in New York. He is mourned by his wife Vivienne, daughter josepha, his son Mark, his parents, brothers and sisters, nieces and nenphews, cousins and friends. Visi als the website of Ghansielem: http://www.ghajnsielm.com/activities/index.html

ISSUE NO 36

_________________________________________________

ISSUE NO. 36

sponsored by

________________________________________________

MALTESE CANADIAN ASSOCIATION

(GOZO)

 

M.C.A Gozo News Letter No 36

 

March, April and May 2006

 

_________________________________________________________

Mr. Joseph Demajo,

Canadian Honorary Consulate in Malta

being greeted onboard HMCS Athabaskan

by Commodore Denis Rouleau

WELCOME ABOARD

THE EDITOR......

From the editor:

10th Anniversary

 

 

It has been 10 years since we met for the first time in 1996 and started our association. That means the Association is just 10 years young and the committee members are 10 years older. This all means we need new blood an also the need to get our younger generation involved.

It was nice to see more members coming out for the General Meeting and we hope to see more next year. Yes, as you mentioned in your notes that you sent with the nominations, you are satisfied with the committee as is, but I am a strong believer that we need others to get involved to bring in new ideas. 

I would like to take this opportunity to congratulate Mr. Emmanuel Ciappara on his appointment as Chief Representative, of The Bank of Valletta Toronto Representative Office and at the same time we thank the Bank of Valletta for their continuous support.

In February Joe Zammit and I received a surprise invitation for a reception on board HMCS Athabaskan the Canadian destroyer that was in the Grand Harbour, one of the five war ships from the NATO maritime Group 1. Thanks to Commodore J.A. Denis Rouleau; Commanding Officer, Captain(N) David C. Gardam, and Chris Dickinson, Commander, Squadron Public Affairs Officer and all the crew for their welcome and hospitality that made us feel at home.

Our coming activities are our annual Kemmuna Hike on May 1st, we are also trying to organize something for Mother’s Day in May and make sure to mark July 1st on your calendar keep it open for Canada Day. All members will receive a letter with all the details.

 

 

 

Alfred Camilleri

Secretary

JIKTEB IL-PRESIDENT TAL-MCA

IL-MESSAĠĠ TAL-PRESIDENT

 

WARA L-LAQGĦA ĠENERALI 2006

 

 

Għeżież membri u ħbieb ta’ din l-assoċjazzjoni,

 

Huwa ta’ pjaċir kbir u sodisfazzjon għalija li għoġobkom terġgħu ttellgħu fil-kumitat lill-istess membri li kien hemm qabel, għal dawn it-tnax-il xahar li ġejjin.  Jiena nittama li d-deċiżjoni ta’ dawk li bagħtu n-nomini tagħhom kienet għar-raġuni li riedu jafdaw f’idejna sena oħra ta’ tmexxija, f’kumitat li konna diġà mexxejna għat-tnax-il xahar ta’ qabel.  Għalhekk f’isem il-kumitat nirringrazzjakom ta’ l-appoġġ, il-fiduċja u s-sapport kontinwu tagħkom.

 

L-assoċjazzjoni tal-Maltin Kanadiżi lura fi gżiritna – Għawdex – hija assoċjazzjoni li għalkemm ma tagħtix servizz direttament f’affarijiet ta’ natura governattiva, f’dik li hija pensjoni u affarijiet oħra, madankollu tipprova tiggwida u tgħin lil kulmin għandu bżonn l-għajnuna skond ir-regoli u l-forma priskritta; hija wkoll għaqda li toħloq katina, riunjoni – għidilha li trid – bejn il-familji emigranti Għawdxin li ġew lura mis-safar.

 

Hawn nixtieq nieħu spunt ukoll mis-suġġerimenti li ħarġu fost oħrajn waqt il-laqgħa ġenerali: li din l-assoċjazzjoni għandha tibqa’, minkejja l-fatt li ħafna minn tal-kumitat diġà huma pensjonanti u oħrajn qegħdin fuq l-għatba; wieħed għandu jibda jħajjar lill-istess uliedna biex jinteressaw ruħhom u jiffurmaw grupp li jkun jista’ jorganizza hu wkoll l-attivitajiet tiegħu, u b’hekk titkompla dik il-link ta’ dik li hi proprju “art twelidhom”, il-Kanada.

 

Waqt li kont qed nipprepara dan il-messaġġ għal din il-ħarġa, jiena, flimkien mas-segretarju Alfred Camilleri u s-sinjuri nisa tagħna, li wkoll huma fil-kumitat bħala diretturi, ġejna mistiedna mill-commodore Denis Rouleau għal reception fuq l-HMCS Athabaskan, li kien jinsab wieqaf fil-Pinto Wharf, il-Belt.  Dan huwa żgur rikonoxximent ċar kemm min-naħa ta’ l-uffiċċju tal-Konsolat Kanadiż f’Malta u kemm min-naħa tal-kmandant fuq il-bastiment HMCS Athabaskan, li qed iservi fin-Nato Maritime ta’ Grupp 1.  Tkunu tistgħu taraw xi ritratti u storja f’din l-istess ħarġa u ovvjament fuq il-websajt ta’ l-assoċjazzjoni tagħna.

 

Hija x-xewqa tagħna li mmorru flimkien, kemm il-kumitat u kemm il-membri li jixtiequ jakkumpanjawna, biex nippreżentaw l-assoċjazzjoni tagħna lill-E.T. Mons. Mario Grech, isqof ġdid tagħna, fil-palazz tiegħu, liema ġurnata qegħdin nistennew li tiġi ffissata; imma kulħadd jaf kemm huma kbar l-impenji ta’ l-Eċċellenza Tiegħu f’dawn il-jiem.

 

Għal-lum xejn iżjed…  Mill-ġdid nerġa’ nirringrazzjakom u nitlobkom tkomplu tissapportjaw lil din l-assoċjazzjoni, billi ġġeddu s-sħubija tagħkom u tattendu għall-attivitajiet tagħna, talinqas dik ta’ darba f’sena, il-Canada Day in Gozo, li tkun fl-1 ta’ Lulju.  Immarkawha fid-djarju tagħkom.

Joseph Zammit

President

 

 

TORINO OLYMPICS

Torino 2006 Olympic Winter Games

 

Canada ranked 3rd with a total of 24 medals, ( 7 Gold; 10 Silvera; 7 Bronze;) a big thanks and congratulation to all the athletes especially to the ladies teams that got a total of 16 out of the 24 medals.

 

Gold Medals

Freestyle Skiing (Ladies' Moguls);  Skeleton (Men's Skeleton);  Ice Hockey (Women's Ice Hockey); Speed Skating (Ladies' 1500 m); Cross-Country Skiing (Ladies' Sprint); Curling  (Men);  Speed Skating (Ladies' 5000 m) 

 

Silver Medals

Cross-Country Skiing (Ladies' Team Sprint);  Speed Skating (Men's Team Pursuit); Speed Skating (Ladies' Team Pursuit); Skeleton (Men's Skeleton); Bobsleigh (Two-Man Competition); Speed Skating (Ladies' 1000 m); Speed Skating (Ladies' 1500 m); Short Track Speed Skating (Ladies' 3000 m Relay);  Short Track Speed Skating (Men's 500 m); Short Track Speed Skating (Men's 5000 m Relay);  

 

Bronze Medals

Speed Skating (Ladies' 3000 m);  Short Track Speed Skating (Ladies' 500 m);  Figure Skating (Men Figure Skating); Skeleton (Women's Skeleton);  Snowboard (Ladies' Snowboard Cross); Curling (Women);  Speed Skating (Ladies' 5000 m );

CFE

Canada Federal Election January 23rd 2006

 

 

The Conservative party won the election with a narrow minority government. The Conservatives won 124 seats, Liberals 103, Bloc Québécois 51, New Democratic Party 29 and 1 independent.

Stephen Harper was sworn in as Canada's 22nd prime minister on Monday February 6th, 14 days after his party's narrow victory paved the way for the first Conservative government since 1993. He later said Parliament would reconvene on April 3.

_____________________________________________________ 

Kan. Joseph A. Borg. Direttur Spiritwali ta dina l-AssoccjazzjoniIR-ROKNA TAĊ-CHAPLAIN

 

Insellmu bil-ferħ lir-Ragħaj il-ġdid tad-Djoċesi tagħna ta’ Għawdex  Mons. Mario Grech. Il-gżira kollha għalenija laqgħet l-aħbar tal-ħatra tal-Isqof  Mario b’ferħ kbir. Il-qniepen  tal-knejjes tagħna daqqew mota twila ta’ ferħ. Kont għadni f’Milan meta smajt bil-ħatra tal-Isqof  Grech. Fraħt ħafna b’din il-ħatra għax ilni midħla tal-Isqof Grech għal snin sħaħ.

 

L-Isqof Mario Grech dieħel għal ministeru ta’ Ragħaj Djoċesan tal-merħla t’Alla li tinsab f’Għawdex b’fiduċja kbira li Dak li sejjaħlu għal dan il-ministeru ser jagħnih ukoll b’dawk il-kariżmi meħtieġa ta’ ħeġġa, għaqal, għerf, tjubija u qdusija li aħna s-saċerdoti u l-insara ta’ pajjiżna dejjem rajna fil-mexxejja spiritwali kollha tagħna. It-tjubija, il-ħlewwa u l-attenzjoni partikulari li tispikka fil-karattru tal-Isqof Mario fir-relazzjonijiet tiegħu ma’ l-oħrajn, żgur li ser tgħinu biex il-ħidma tiegħu tħalli frott bnin fost il-kommunitajiet insara tagħna. Bħala saċerdot li ħadem mill-qrib fil-programmazzjoni pastorali spirata mill-Isqof ta’ qablu, Mons. Nikol Cauchi, l-Isqof  Mario, flimkien mal-Kleru tagħna, ser ikun kapaċi bil-kelma u b’inizzjattivi oħrajn jagħti spinta lill-proċess ta’ rievanġelizzazzjoni fost is-setturi kollha tal-poplu tagħna.

 

Dun Mario twieled u tgħammed fil-parroċċa tal-Qala, Għawdex, nhar l-20 ta’ Frar 1957. Ta’ eta’ żgħira missieru Ġorġ u ommu Stella ħadu liċ-ċkejken Mario fir-raħal ta’ Kerċem. Hemm Mario beda jattendi l-iskola tas-Sorijiet Karmelitani u l-Iskola Primarja ta’ Kerċem. Ġie ordnat saċerdotnharis-26 ta’ Mejju 1984. Bejn l-1984 u 1986wettaq ħidma pastorali fil-Parroċċa ta’ l-Assunzjoni, zona Tuscolana ġo Ruma. Huwa kiseb Dottorat fil-liġi Kanonika mill-Universita’ Pontifiċja ta’ San Tumas f’Ruma. Dun Mario wettaq ħidma fit-tribunali Ekkleżjastiċi f’Malta u Għawdex. Fl-2004 inħatar Kappillan tal-Parroċċa ta’ Kerċem. Nhar is-26 ta’ Novembru il-Papa Benedittu XVI ħatar lil Dun Mario bħala t-tmien Isqof ta’ Għawdex. Huwa ġie kkonsagrat Isqof mill-E.T. Mons. Nikol Cauchi fil-Kattidral ta’ Għawdex fit-22 ta’ Jannar 2006 u ta bidu għall-ministeru Pastorali bħala Ragħaj tad-Djoċesi ta’ Għawdex.

 

Minn qiegħ qalbna nawguraw lill-Mons. Mario Grech, l-Isqof ġdid tagħna,  ħajja twila għal ġid ta’ l-erwieħ fdati lilu. J’Alla l-Għawdxin u anki l-Maltin, jidentifikaw lilhom infushom miegħu u jaraw fih mexxej li jmexxihom fit-toroq tal-Mulej. Nawguraw li l-Isqof Mario Grech ikun ta’ ispirazzjoni għalina lkoll.

 

AD MULTOS ANNOS”

 

                 Can Joseph A. Borg

Chaplain

 

 

 

 

L-E.T. Mons. Mario Grech waqt vista qasira f'jum San Pawl fil-Knisja ta' Marsalforn. F

 General Meeting February 12th 2006

 

This year is our 10th anniversary and our General Meeting was held slightly different, twenty two members attended this meeting, not as much as the committee would like to see but definetly it was an encouragement from previous years. During this meeting it was suggested and approved that starting next year, the membership fee will go up to Lm4.00 for family and Lm3.00 for single. Nominations for the committee came in with no change with the exception of a new director Mr. Emanuel Tabone. We also received remarks that you the members are happy the way things are going, but the committee things that for the the good of the association we would like to see new members involved especially younger members, here I would like to encourage our members to involve their children by bringing them to our activities and it was nice to see the young onse at the General Meeting as you can see from the pictures.

at the general meeting

from the CHRISTMAS ALBUM

Children’s Christmas Party December 2005

 

As in previous years it was a pleasure seeing our young onse happy and waiting for Santa Claus coming with the gifts. This year’s party was held at the Downtown Hotel ‘Funtown” and it turn out to be a good choice and the children also had their turn in the jump-around.

 

Type your title here.

On Board HMCS ATHABASKAN

On Board HMCS ATHABASKAN While the Canadian HMCS Athabascan, part of the Nato Maritime Group 1, was in the Valletta Grand Harbour, Joe Zammit our president and Alfred Camilleri, the secretary, were invited with their spouses on board for a reception, guests of the Commander Standing NATO Maritime Group 1, Commodore Denis Rouleau. It was a very enjoyable evening.

VICTOR FORMOSA jikteb........

IR-REBBIEGHA MAGHNA                                                                         

Victor Formosa

 

Niftakar li meta kont l-iskola, u hawn qed immur lura 50 sena, kont dejjem nitlob li fl-ezami ta’ l-ingliz wiehed mit-temi tal-komponiment ikun dwar ir-Rebbiegha.  Kull meta talbi kien jintlaqa’ dejjem kont immur tajjeb fl-ezami. Ghax meta titkellem dwar ir-Rebbbiegha trid titkellem dwar dak kollu li hu sabih fil-hajja w ghalkemm il-hajja ta’ madwarna hija mnigsa b’kull xorta ta’ mard u problemi, xorta nsostni li l-hajja hi sabiha thares lejha minn kull fejn thares lejha.

 

Hafna minnkom kienu msefrin bhali u fil-kaz taghna qed nitkellmu dwar il-Kanada fejn ix-Xitwa, kontra x-Xitwa taghna, tista’ tkun qalila. Nghid ghalija, wahda mill-problemi kbar li kelli l-Kanada, jekk mhux l-unika wahda, kienet ix-Xitwa. Il-kesha, is-silg, it-tul ta’ l-istagun xitwi kienu tista’ tghid ir-raguni ewlenija li ghamlet id-decizzjoni taghna li nigu lura Malta aktar facli. Li kieku x-Xitwa ma kinetx daqshekk kiefra u twila, nahseb li nkun qed nikteb dan l-artiklu minn Brampton. X’ma kontx nistenna r-Rebbiegha! X’ma kontx niehu gost nara s-sigar jibda jisponta l-ahdar fuqhom! X’ma kontx nigri ghal ghand tal-pjanti halli nibda nizra l-fjuri!

 

Hawn Malta, ghat-tajjeb u l-hazin, ma tantx ghandna xi differenzi kbar bejn l-istaguni ghajr ghax-xita ta’ bejn Novembru u Frar u s-shana karga ta’ Lulju w Awissu. Ghaldaqshekk hawn m’hijiex daqstant kbira l-istennija tar-Rebbiegha ghalkemm xorta wahda nibdew niehdu r-ruh meta jibda jonqos il-bard u tonqos il-frekwenza tax-xita. Anke l-hitan tad-djar taghna jiehdu r-ruh u nistghu nibdew nifthu t-twieqi berah ghaz-ziffa t’April qabel ma jibdew l-irjieh ta’ Mejju.

 

Nahseb li Ghawdex hu ezempju haj tas-sbuhija tar-Rebbiegha li z-zomm il-kuluri sbieh ta’ l-ghelieqi u l-widien li tant ghandna minnhom qabel ma s-shana tas-Sajf tibda tahraq u tnixxef kollox qoxqox.  Ftit ilu qrajt frazi li laqtitni u qlibtha ghall-Malti w erfajtha fil-kompjuter. Kienet taqra hekk: “Jekk trid tara l-qawsalla, jkollok titqanna b’hafna xita”. U tassew hekk hu!

 

Jien daqsxejn ghazzien di natura u ghajr ghal xi mixja ma’ Joe u Rose Zammit meta niltaqghu maghhom Marsalforn, is-sbuhija t’Ghawdex naraha biss mit-tieqa tal-karozza. Xi snin ilu kelli l-opportunita’ li ntir aktar minn darba fuq Ghawdex fuq ajruplan zghir u d-dehra minn hemm fuq hija xi haga li ma ninsiha qatt u hija tassew hasra li l-maggoranza ta’ l-Ghawdxin qatt ma kellhom ic-cans jitpaxxew b’din id-dehra.  Jiena nemmen li Ghawdex huwa fl-isbah u fl-aqwa tieghu bejn ix-xhur ta’ Frar u Mejju meta dak kollu li hu sabih jahbat ma wiccek kull fejn tmur.

 

Qed nikteb f’jum il-Karnival mhedded il-hin kollu mill-maltemp u jumejn wara d-dizappunt ta’ hafna Maltin li ppjanaw li jzuru Ghawdex ghall-jiem tal-Karnival u bejn minhabba l-maltemp u bejn li minn tliet vapuri kien qed jahdem wiehed biss, kellhom ihabbtu wicchom ma’ sriebet twal ta’ karozzi. Hafna kienu dawk li qatghu qalbhom u regghu lura d-dar. Fir-Rebbiegha ma tanx ikollna minn dawn, hux hekk?  Daz-zmien jien u l-mara nitkellmu sikwit dwar meta jerga’ jmissna li nigu Ghawdex u l-festa pubblika ta’ Jum il-Helsien li din is-sena se tahbat il-Gimgha, hija tentazzjoni kbira u ghal din it-tentazzjoni jien naqa’ malajr. L-ahhar li konna hemm kien ghall-ingress ta’ Mons. Mario Grech, l-Isqof karizmatiku gdid t’Ghawdex.  Minn hawn insellimlu mill-qalb u nawguralu hidma sfieqa mal-merhla tieghu. Hudu hsiebu u ahdmu mieghu.

 

Ftit qabel, semmejt frazi li kont sibt. Se nhallikom bi tnejn ohra li oghgbuni u ridt naqsamhom maghkom. L-ewwel wahda hi ta’ Mahatma Ghandi: “L-ewwel jinjorawk, imbaghad jidhku bik,  imbaghad jigggieldulek u mbaghad tirbah int”. It-tieni wahda hija ta’ awtur mhux maghruf imma kien min kien zgur kien jaf xi jghid: “Zomm tbissima fuq wiccek u d-dinja tibqa’ mistaghba biex inti kuntent”, Inhallikom b’dik.  Is-sliem.

 

 

 

Is-Seher li jwassal lil Victor izur Ghawdex ta Spiss....... Qolla S-Safra Marsalforn

MALTA BAND CLUB 2006 THE NEW EXECUTIVE COMMITTEE

Malta Band Club 2006 Executive Committee

 

The Malta Band Club of Toronto or since they now have their premises in Mississuaga one should say of Southern Ontario was established in 1971 and in takes part in various activities in the Maltese communities of Southern Ontario and also in the USA. The Malta Band Club is also well known with the Italians and Portugese communities.

.

President                          Michael Azzopardi

Vice President                  Anthony Vella

Secretary                          Verginia church

Membership Secretary       Antonette Agius

Treasurer                          Mary Rose Aquilina

Band Director                    Leli Camailleri

Band director                     Lei Grech

Director                             Fred Portelli

Director                             Leli Gauci

Director                             Mary Anne Mallia

Director                             Anne Cutajar

 

ANDREW BUGEJA MEETS HIS HOCKEY IDOL

Andrew Bugeja meets his hockey idol, the Montreal Canadians Saku Koivu #11 Andrew Bugeja is the grandson of Achilles and Nancy Attard members of this association. On January 28th while the Montreal Canadians were in Toronto, someone made arrangements for young Andrew to go and watch them practice. It was sure a memeroble day for Andrew since he did not only watch his favourite team practice but had a picture taken with his favourite player, had his Habs Hockey Jersey autoghraphed and Saku Koivu gave him one of his Hockey sticks. To top it all off that same day, while in Toronto they won the game against the Toronto Maple Leafs and Saku Koivu scored the winning goal. This is what his grandmother, Nancy, a Toronto Mape leaf fan, had to say “Should I be crying??? Hey if it made our Andrew happy I certainly won't shed any tears for the Leafs.” ontent to your paragraph here.

Mr. & Mrs. Sam and Rita Farrugia on thier wedding day in 1956

Sam and Rita’s Golden Day 50th Wedding Anniversary Sam and Rita Farrugia, are both from Victoria, Gozo and were married in Toronto’s Maltese Parish Church of St Paul the Apostle, then still undergoing construction, on January 7, 1956. They have three children, John, Mike and George, who made them happy grandparents. The Committee and members of the Gozo Maltese Canadian Association, send our congratulations to Rita and Sam and wish them a long and healthy life.

RITA AND SAM FARRUGIA ON THEIR 50TH. WEDDING ANNIVERSARY - TORONTO CANADA

IN LOVING MEMORY OF JASON MUSCAT

Hamis 23 ta’ Marzu 2006

 

 

Il-lejla attendejt flimkien ma marti Rose u xi membri ohra tal-kumitat ghal-ahhar tislima lill huna Jason Muscat bin Tony u Katy Muscat li ukoll kienu jghamlu parti min dan l-istess kummitat tal Maltese Canadian Association, kif ukoll huma membri attivi f’din l-assoccazzjoni.

 

Jason halliena nhar il festa ta San Guzepp fis-19 ta’ Marzu, il-funeral tieghu kien fil-Parrocca tax-Xaghra, ir-rahal fejn marru jghixu l-familja Muscat meta gew lura mil-Kanada.

 

Ic-Celebrezzjioni tal-Quddiesa kif ukoll talb qabel u wara, tmexxew mil-Arcipritiet

Mons. Carmelo Refalo, lill knisja mimlija nies min-nahha sa ohra li gew sabiex jghatu din l-ahhar tislima lill habib Jason kif ukoll jikkonfortaw lill genituri tieghu Catherine u Anthony Muscat kif ukoll lill huh Andrew

 

 

Din is-santa li qed inpogilkom ghawnhekk hija s-santa li tqassmet fl-okkazzjoni ta dina t-tislima li kelna ghal Jason il-lejla fil-Bazilika tax-Xaghra iddedikata lill Marija Bambina.

 

Grazzi Mulej talli selliftulna, hudu fi hdanek u igbru mal-qaddisin tieghek, Amen

 

 

Joe Zammit

news letter no 35

ISSUE NO. 35

NOVEMBER, DECEMBER AND JANUARY

Sponsored by

 

MALTESE CANADIAN ASSOCIATION - GOZO

_________________________________________________

NEWS LETTER # 35 Nov - Dec - Jan.

News Letter #35

 

From the editor:

 

Christmas is with us again and by now everyone is busy buying gifts and decorating, and looking forward for some quiet time with his/her loved one.

For our organization it is time to say thanks and best wishes to Albert E Vella on his retirement from the Bank of Valletta. Mr. Vella was our first link with the BOV who supported our organization right from the start. He always gave us his personal support together with that of the BOV. From here I can sincerely say that without the BOV sponsorship we would not be able to bring to you this newsletter. Again many thanks and best wishes to you Albert Vella and hope that you continue to give us your personal support and encouragement and we look forward to see you in Gozo sometime. 

On some other pages in this newsletter you are going to see our website address http://www.freewebs.com/mcagozo/ a big thanks to Joe Zammit who has been busy in the last couple of weeks to build our website; we ask you to make use of it and also send us your email to keep you informed on every update. This is a fast and easy way to keep you informed of what is happening.

In February we will be having our General Meeting and since this is our 10th anniversary we would like to celebrate it with you our members and would like to see more you at the meeting. To thank you for your support, the committee decided that all those paid up members attending will be treated to a pizza lunch. All members will receive a letter with more information for the General Meeting.

Unfortunately only 30 members joined us for our Christmas Dinner but for those attending it was a fun evening. The food was good and as I mentioned in the last issue Tony the DJ (Auskan DJ ) got us all off our feet and enjoyed the evening.

Look forward to see you at the General Meeting, in the meantime enjoy the festive season.

MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR

 

 

Alfred Camilleri

Secretary


 

E-mail Address: mcagozo@hotmail.com

 

 

The Editor: acamilleri@waldonet.net.mt

Tel. (356)21 56 06 56

Fax (356)21 56 39 44

 

A copy of this Newsletter is mailed free, to all our members.

IL-MESSAGG TAL-PRRESIDENT

 

IL-MESSAĠĠ TAL-PRESIDENT

Diċembru 2005

 

Ninsabu fil-ġranet tal-Milied, almenu hekk hu meta qed nikteb għal din il-ħarġa tan-newsletter ta’ l-MCA Gozo.  U dan proprju meta għadu jidwi f’widnejna l-ħoss tal-qniepen tal-knejjes kollha tal-gżira tagħna ta’ Għawdex, bit-tħabbira ta’ isqof ġdid għad-djoċesi ta’ Għawdex.  Waslet l-aħbar li Mons. Mario Grech intgħażel mis-Santa Sede u aċċetta t-talba tagħha biex imexxi din il-merħla tal-komunità Kristjana f’Għawdex.  Mons. Grech huwa l-kappillan Ta’ Kerċem, u twieled fil-Qala, Għawdex, minn Ġorġ u Stella Grech.  Jiena personalment nafu ftit lil Dun Mario, għax hekk kont insibu; nafu jagħti l-kontribut tiegħu fi programm reliġjuż jismu Serħan il-qalb, fi stazzjon tar-radju li kont naħdem fih.

 

F’isem il-membri kollha u l-familji tagħhom, kemm dawk li jgħixu hawn f’din il-gżira u kemm dawk imsiefra, nawgurawlu Ad multos annos, u nwiegħduh l-ubbidjenza Kristjana li bħala poplu dejjem ħaddanna.

 

Illum nixtieq insemmi wkoll lil persuna li tant għandha għal qalbha lil din l-assoċċjazzjoni tagħna u tagħkom.  Qed nirriferi għas-sur Albert Vella.  Is-sur Vella dan l-aħħar ħabbrilna li sa jirtira mill-pożizzjoni tiegħu bħala president ta’ l-uffiċċji rappreżentattivi tal-Bank of Valletta fil-Kanada, pożizzjoni li kien ilu jokkupa mill-1959, meta l-BOV kien għadu jismu National Bank of Malta.  Is-sur Vella huwa wkoll president onorarju ta’ din l-assoċċjazzjoni, il-Maltese Canadian Association – Gozo.  Huwa wkoll president onorarju ta’ assoċċjazzjonijiet oħra fil-Kanada.  Is-sur Albert Vella kien il-kaġun li din in-newsletter qed tiġi stampata u mqassma lilkom għal dawn l-aħħar 35 ħarġa, billi l-BOV sponsorjaha kontinwament.  Ta’ dan u ta’ ħafna sapport kontinwu jiena nirringrazzjah f’isem il-kumitat kollu u f’isem il-membri kollha tagħna, u nispera li jkompli jonorana bil-preżenza tiegħu meta jiġi Malta, speċjalment fiċ-ċelebrazzjonijiet straordinarji li dejjem għamilna f’Jum il-Kanada, f’Għawdex; okkażjoni li ftit issir barra mill-Kanada mill-emigranti, għajr mill-ambaxxati, u dawn ukoll lanqas jagħmluha fuq l-istess skala li ssir f’Għawdex.  Għalhekk nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lis-sur Albert Vella mill-ġdid u nawguralu li jgawdi l-mistrieħ tiegħu, tant mistenni minnu.  Nifraħlek.

 

Fadalli biss ħaġa waħda x’ngħidilkom f’dan il-messaġġ, u naf żġur li t-tliet items li sa nkun semmejt fil-messaġġ tiegħi llum diġà messhom xi ftit Alfred Camilleri; imma ma jimpurtax – tort tiegħi, għax ma stajtx insib suġġetti oħra fuq xiex nitkellem.  Intant, li ridt insemmi huwa l-websajt ta’ din l-assoċċjazzjoni tagħna.  Kien ilu jhewden f’moħħna li naqsmu magħkom dak kollu li ngħaddu minnu u niċċelebraw flimkien, u nkunu nistgħu nwassluhulkom elettronikament permezz ta’ websajt…  Jiena, ngħid għalija, kont nibża’, għax qatt ma ħadt korsijiet u taħriġ għal xogħol bħal dan.  U dejjem konna nibżgħu mill-fatt ta’ spejjeż żejda li seta’ jikkaġunalna sît bħal dan.  Imma b’ideja li tani Francesco Pio Attard jiena rabbejt il-kuraġġ u fittixt dan is-sapport mal-freewebs.com, fejn xtrajna xi ħaġa żejda ma’ li joffru b’xejn sabiex nibnu dan is-sît; għax ma tridux tinsew li biex wieħed juri l-attivitajiet bir-ritratti jrid spazju mhux ħażin, kemm-il darba nkunu rridu nħallu dejjem kollox hemm.

 

Għalhekk ittawlu ftit lir-riklam li ħejjielkom Alfred Camilleri fuq kif tidħlu fiha.  Tinsewx tikkummentaw b’email kif ukoll tirreġistraw xi messaġġ fil-guestbook.  Nissuġġerilkom, jekk ma tiddejqux, tpoġġu wkoll l-email address tagħkom, ħalli nkunu nistgħu nibagħtulkom dettalji kulmeta nagħmlu xi aġġornament.  Din in-newsletter sa tkun waħda mill-items regolari f’din il-websajt.

 

Il-Milied magħna, u wisq nibża’ li jiġi, jgħaddi u lanqas biss nindunaw.  Dan kien il-messaġġ ta’ poeżija li qrajt darba u moħħi baqa’ jhewden fuqha.  Imma ta’ min jieqaf u jaħseb ftit, hux ħa jiġrilu hekk – ġej, ġej, ġej, jasal, u jgħaddi, u lanqas biss nindunaw!

 

Kellna l-ikla annwali tal-Milied, li kif diġà aċċennajt permezz tal-photo album, kienet ftit fqira fl-attendenza; imma l-ftit li konna ħadna gost, u xxalajna xi ftit ukoll!  Ġimgħa wara kellna wkoll il-party tat-tfal, li din is-sena għamilnieh fid-Downtown Hotel.  Ritratti ta’ dawk l-anġli jinsabu wkoll fil-photo album tal-websajt.

 

Nispiċċa kollox billi nixtieq lil kull wieħed u waħda minnkom, festi mimlija paċi u ferħ, festi mal-familja u mal-ħbieb, festi qaddisa u festi li tibqgħu tiftakru fihom is-sena kollha… ħalli ma jkunx hemm il-biża’ li tgħidu: “Ġej, ġej, ġej, wasal, u għadda, u lanqas biss indunajna bih”!

 

Il-Milied it-tajjeb!

 

Joe Zammit

President

 

 

 

 

Our Official Website

http://www.freewebs.com/mcagozo/

 

 

 

 

 


IR-ROKNA TAC-CHAPLAIN

IR-ROKNA TAC-CHAPLAIN


 Can. Joseph A. Borg is away will be back with his message in the next issue        

 

______________________________________________________

 

 

MERHBA ,

 WELCOME Rev. Fr. Mario Grech, New Bishop of Gozo

 

 

THE NEW BISHOP OF GOZO

 

The Committee and Members of the Maltese Canadian Association (Gozo) welcomes Rev. Fr. Mario Grech, the new Bishop and thanks the outgoing bishop Mgr. Nikol Cauchi for his 38 years of service, who tendered his resignation last year upon turning 75 years of age. Thanks and Ad multos annos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELCOME TO Our Official Website

http://www.freewebs.com/mcagozo/

 

Thanks to Joe Zammit for his time and patience for setting up our website. He is still working on it but in the meantime have a look and let us know your opinion. We also would like to make an email address list of all our members and friends so that we will keep you informed of any new updates.

We also invite all Maltese organizations around the world to send us their website address and email so that we can include them on our link list. Please sign our guest book

 

 

FROM NOVA SCOTIA TO BOSTON

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Scotia Christmas Tree on its Way to Boston

From Susan Munroe; Your Guide to Canada Online


A giant white spruce Christmas tree has been felled in Beech Hill in Lunenburg County, Nova Scotia and is being shipped to Boston where it will be the focal point of the annual Boston Tree Lighting Event on December 1. Every Christmas since 1971 the government of Nova Scotia has presented a giant evergreen tree to the people of Boston in appreciation for the emergency assistance they provided after the Halifax Explosion in 1917. Relief from Boston was the first to arrive the day after the explosion that killed 1,900 people and wounded another 9,000. The New Englanders were also the last to leave.

About the Halifax Explosion: The Halifax Explosion, the world's largest man-made explosion before Hiroshima, occurred when a Belgian relief vessel and a French munitions carrier collided in Halifax Harbour during World War I.

The explosion occurred on December 6, 1917,in Halifax where more than 1900 people were killed and 9000 injured, 1600 buildings destroyed, 12,000 houses damaged, 6000 homeless and more than 25,000 people with inadequate housing.

Halifax Explosion took place when the Belgian relief vessel Imo was leaving Halifax Harbour on its way to New York and the French munitions ship Mont Blanc was on its way to wait for a convoy when the two ships collided at 8:45 am.

For 20 minutes crowds gathered around Halifax Harbour to watch the billowing smoke filled with sparks and fire as the Mont Blanc drifted and then  rammed Pier 6, setting its wood pilings on fire. The Mont Blanc exploded, flattening everything within 800 metres (2600 feet), and causing damage for 1.6 km (1 mile). The explosion was said to have been heard as far away as Prince Edward Island a huge wave flooded the streets of Halifax and Dartmouth and swept many people back into the harbour where they drowned.

The next day, one of the worst blizzards ever recorded in Halifax began, and lasted for six days.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXT GENERAL MEETING..............

Annual General Members Meeting

               

February 12th 2006

Lunch Meeting

 

To Say Thanks, All Paid Up Members Attending Will Be Treated For A Free Pizza Lunch Compliments of the MCAGozo

 

 

2006 is our 10th Anniversary Year

 

A Big Thanks to everyone for their support

 

 

THE CHRISTMAS DINNER DANCE

 

 

Christmas Dinner Dance November 26th 2005

 

 

Altough only about 30 members attended our annual Christmas Dinner it turned out to be a fun evening. Thanks to Tony the Auzzie DJ for keeping us entertained and as I hinted in my last editorial he did get everyone off their feet and danced the evening away.

 

For more Pictures

go to Photo Album

pages 6 to 11

 

 

Jikteb Victor Formosa

U PACI FL-ART

 

Il-mibki Papa Gwani Pawlu II fil-messagg tieghu ta’ l-Angelus fid-19 ta’ Dicembru, 1999 kien spjega li l-Milied mhuwiex sempliciment tifkira ta’ avveniment li gara 2000 sena ilu meta, skond il-Vangelu, il-qawwa t’Alla hadet forma ta’ tarbija fragli, imma hija realta’ hajja li tirrepeti ruhha kull sena fil-qlub ta’ dawk li jemmnu. Ahna li ninghaddu ma’ dawk li jemmnu inhossuha din ir-realta?

 

M’hemm l-ebda dubju li l-festa tal-Milied hija wahda ta’ ferh u wahda li tghaqqad. Fil-jiem li gejjin se niltaqghu ma’ hafna mill-familjari taghna u mal-hbieb taghna u nghaddu x-xewqat sbieh taghna biex il-grajja ta’ 2000 sena ilu ma tibqax biss grajja storika imma, bhalma qal il-Papa, tkun realta’ hajja li ghandha tbiddilna.

 

Imma meta nkunu mitlufa fl-attivitajiet mondani li l-bniedem dahhal madwar il-festa ghaziza tat-twelid tat-Tarbija f’Betlem, tajjeb li nixtarru ftit riflessjoni li kien ghamel Oscar Romero. Romero  kien Arcisqof ta’ San Salvador li gie assassinat fl-24 ta’ Marzu, 1980 propju waqt is-sagrificcju tal-Quddiesa. Romero kien qal hekk: “Hadd ma jista’ jiccelebra Milied tassew genwin minghajr ma jkun fil-veru sens tal-kelma fqir. Dawk li jistghu, il-kburin, dawk, li ghax ghandhom kollox, iharsu bi stmerrija lejn l-ohrajn, dawk li m’ghandhom bzonn hadd lanqas ta’ Alla – ghal dawn ma jkunx hemm Milied. Il-foqra biss, l-imgewhin, dawk li ghandhom bzonn xi hadd jaqbez ghalihom, jistghu isibu li dak ix-xihadd. Dak ix-xihadd huwa Alla, Emmanuel, Alla-hu-maghna.  Minghajr faqar fl-ispirtu ma jistax ikun hemm abbundanza ta’ Alla.” Xi sbuhija!

 

Naturalment, jien ma kellix hsieb nikteb omelija imma x’jiswa li l-Milied jigi u jghaddi jekk ma ngharfuhx? X’jiswa li nghid ‘Il-Milied it-Tajjeb’ lil kulhadd jekk il-Milied ghalija jfisser biss rigali, kartolini u divertiment? X’ferh nista’ nghaddi lil haddiehor meta jien mohhni kemm se nonfoq bil-credit card?  Darba xi hadd qalli li meta naghmlu l-valuri tal-kummerc u  tax-xalar ‘l fuq mit-tifsira tal-Milied fil-Vangelu ma jfisser xejn hlief li n-nisrani ikun ceda l-valuri vera li ghandu jghozz.

 

Kull meta nikteb dwar il-Milied, hsiebi ma jonqosx li jmur lura 54 sena f’hajti meta ghamilt l-ewwel priedka tal-Milied. Qed nghid l-ewwel ghax sentejn wara kelli nerga’ naghmel ohra ghax xi ghaxart ijiem qabel il-Milied, l-Arcipriet kien qata’ qalbu mit-tifel li kellu jaghmilha u talab lil ommi biex thallini nistudja l-priedka malajr. Intant, dik l-esperjenza ta’ l-1951 ghadha tirrepeti ruhha kull darba li jinqara l-Vangelu tal-Quddiesa ta’ nofsillejl. Avolja l-priedka tat-tifel ckejken m’ghadhiex izjed parti mil-Liturgija tal-Quddiesa propja, xorta nhoss gismi jqum xewk, xewk. Ghalkemm il-kliem tal-priedka tieghi m’ghadniex niftakru izjed, minghajr ma rrid inhares lejn il-pulptu li jhares l’isfel lejn il-migemgha u bhallikieku nilmah abbati ckejken, ckejken (lili kellhom jaghmluli kaxxa biex nitla’ fuqha), iqahqah ftit, jiftah idejh it-tnejn u jibda b’xi vers bil-Latin li jhabbar it-twelid tas-Salvatur.

 

Din hija wahda mill-esperjenzi li nghaddi minnhom kull sena fil-Quddiesa tal-Milied. L-ohra hija meta ma nkunx nista’ nzomm demgha (kultant aktar minn wahda) li ggelben ma’ hugbejja waqt il-kant tal-carol “O lejl ta’ skiet, Lejl tal-Milied”.  Nahseb li kull wiehed u wahda minnkom li qed taqraw dan l-artiklu bhalissa qed jghaddu minn mohhkom esperjenzi bhal tieghi: il-priedka tal-Milied, ix-xoghol fuq il-presepju bil-karti u l-kolla tinten  tal-mastrudaxxa jew l-ghazla u x-xiri tal-pasturi. Esperjenzi ta’ tradizzjonijiet antiki li llum qed jghibu jew tilfu t-tifsira sabiha taghhom. 

 

Jalla kollha nhossu li t-tarbija li twieldet dak il-lejl ta’ 2000 sena ilu hija tabilhaqq it-tarbija ta’ kull familja Maltija u Ghawdxija u li dak id-dawl li idda meta l-Angli habbru lir-rghajja it-twelid tat-tarbija divina ikun ghalina lkoll is-sors ewlieni ta’ paci, rieda tajba u mhabba lejn xulxin.

 

Victor Formosa

27 ta’ Novembru, 2005

Canadian Federal Elections in January 06

Canadian Federal Election On Monday January 23 2006

 

Christmas election campaign begins as a non-confidence motion easily passes 171 to 133

 

On Monday Novemeber 28, 2005, by a vote of 171 to 133, the Commons voted in favour of a motion put forward by Conservative Leader Stephen Harper, backed by the New Democrats and the Bloc Québécois, stating flatly that "the government no longer has the confidence of the House."

Prime Minister Paul Martin Called on the Governor General on Tuesday November 29, 2005 to dissolve parliament and called a Federal election for January 23rd 2006.

 

Education

Children mimic `punitive' parents
Temper tied to parenting style
Study suggests change beneficial

LOUISE BROWN
Canadian
EDUCATION REPORTER


The bad news is, parents who hit and threaten and yell at their kids really are more likely to have children who are aggressive, new research shows.

The good news is, it's never too late to change — when parents become less "punitive" as they raise their kids, the children turn out less aggressive.

The new study by Statistics Canada lends credence to what many have argued all along; that gentle, hands-on parenting will help produce gentle children and even override such risk factors for aggression as poverty, family dysfunction and a mother's depression.

"It's nice to have a study confirm what we've known all along; that parenting matters; that how we treat children makes a difference," said Alan Mirabelli, executive director of the Vanier Institute of the Family, an Ottawa research centre.

"These findings have implications for us all, especially as Canada and the provinces begin to develop a child care policy," Mirabelli said.

"What we do with children in those early years makes a difference."

As part of Canada's sweeping long-term National Longitudinal Survey of Children and Youth, this report surveyed more than 4,100 children from across Canada and their parents, first in 1994-95 when the children were between 2 and 5 years old, and again eight years later in 2002-03, when the children ranged from 10 to 13.

Children whose parents took a "non-punitive" approach to parenting — less hitting, less yelling, fewer threats — when they were pre-schoolers turned out to be less aggressive as pre-teens, getting into fewer fights and bullying others less frequently.

Likewise, pre-schoolers whose parents were punitive were more likely to be aggressive eight years later.

These trends emerged whether families were rich or poor, whether the children were boys or girls, wherever they lived in Canada.

But what Mirabelli found encouraging was that when parents changed their style during those eight years — in either direction — their children showed a matching change in behaviour.

"Although we can't say this actually proves parenting style causes aggressive behaviour, it makes a pretty strong causal link and confirms what others have found," noted researcher Eleanor Thomas of Statistics Canada who wrote the report.

"These results show that punitive parenting has a far stronger link to childhood aggression than almost any other factor, including family income, family dysfunction and maternal depression."

Thomas said while low-income children are slightly more likely than their richer peers to become aggressive, gentle, hands-on parenting can reduce that risk.

The National Survey of Children and Youth is a long-term study by Social Development Canada and Statistics Canada, designed to collect information about factors influencing the social, emotional and behavioural development of children over time.

The Maple Leaf in Republic Street - GOZO

Canadian Flag put up by the government during the Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) in Malta on 25th/27th November 2005. This flag was amongst the other 53 National flags of the Commonwealth Countries along Republic Street in Victoria, Gozo.

Prince Philip in Gozo

NEWS LETTER #34 NOV-DEC 2005 ISSUE

ISSUE NO 34.

Sponsored by  

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

From the editor:

 

Summer is over so here I am back to normal, with more time and energy to get things done.

Looking back it is of a big satisfaction to see Canada Day on top of our list of success which is always well attended and enjoyed. Another event that we started last year which was very well attended is our summer BBQ which was an enjoyable evening again this year. Here I would like to thank all those committee members and their families and friends

 

who volunteer their help to make this evening such a success. All the food for this evening is prepared by our committee members and their families. Thanks and well done.

 

Two other popular activities that we organize every year are the Children’s Christmas Party and the Christmas Dinner for our members and friends. Look for more information in this newsletter. I would like to mention that this year our DJ is a Maltese/Australian and for those who like dancing he will get you off your seat. Come join us and bring a friend and enjoy the good food and entertainment.

 

One cannot look back at our ten years of activities and a successful organization without mentioning the continous help and support from the Bank of Valletta and the personal support and encouragement of Albert. E. Vella. From here I would like to thank, Mr Vella, who was in Malta on a business trip last month and as always he makes time to come to meet with us in Gozo.

 

Keep November 26th open and see you all at the Mariblu for the Christmas Dinner.

 

Alfred Camilleri

Secretary

 

Il-Messagg tal-President

Messagg tal-President

Meta [ejt biex nikteb dan il-messa[[ g]al din il-har[a, ]ar[a li g]andha twassalna g]al vi`in tmiem is-sena , (imma dik hija storja o]ra,)  kelli diffikulta x’su[[ett sa naqbad.Imma dlonk intba]t fuqhiex g]andi nag]mel il-punt tieg]i.

 

Iva, illum sa nkellimkom fuq l-esperjenza ta’ tfuliti li kelli mal-]abib antik tieg]i li llum qed jismag]ni mid-dinja l-o]ra.  Qed nirreferi g]all-mibki Dominic ta’ “The Tramps”, g]ax hekk isibuh l-G]awdxin u aktar u aktar il-Maltin.  Dumink ]alliena din il-gimg]a li qed nikteb g]al din il-har[a.  U jixraq ]afna li nsellmulu permezz ta’ din in-newsletter.  Dominic Grech kellu karriera twila fil-kamp mu\ikali tieg]u f’G]awdex.

 

Niftakar b]ala dilettanti kantanti \g]ar Dominic kien wie]ed minn dawk li jispikkaw ]afna , kellu xag]ru isfar u kien ]elu immens; niftakar li l-ewwel song li kanta kienet dik ta’ Boby Solo, Una lachrima sul viso, dejjem kif nista’ niftakar jiena.  Kien ]ajjarni wkoll nid]ol g]al xi festival li dakinhar kienu jorganizzaw fit-teatru l-qadim ta’ l-Aurora, ftit ’il [ewwa mis-Suq tar-Rabat.  I\da jiena ma kontx naqtag]ha karriera wa]di u lkoll flimkien t]ajjarna nag]mlu grupp vokali bil-leader tag]na Dominic.  Il-grupp kien jikkonsisti wkoll f’hu Dominic, Alfred, u l-gar tag]hom Joe Bezzina.  Konna nag]amlu l-provi fi`-centru ta’ l-g]aqda |g]a\ag] }addiema Nsara.  Meta ]adna parti f’wie]ed mill-ewwel festivals li kienu jsiru fil-ka\in Aurora niftakar konna ]adna l-ewwel bil-kanzunetta Le colline sono in fiore.  Niftakar ukoll li missieri kien sema’ kmieni filg]odu qabel ]ar[u l-gazzetti.  U g]alkemm fera]li, ma kienx ]a gost g]ax be\a’ li nisfratta u naqleb ma’ ta’ dik in-na]a.

 

Izda minn hemm konna ni[u mistiedna g]al attivitajiet aktar lokali, u kif semma sewwa sie]bi Pierre Mejlak minn Brussels (http://www.maltamedia.net/pjm), meta kienet l-era tal-beatgroups fi \mien tfulitu, meta l-Aurora l-gdid kien fil-kostruzzjoni tieg]u u lkoll kienu jkunu fuq art g]adha trab, hekk ukoll konna a]na f’partijiet o]ra fir-Rabat \mien aktar qabel dak ta’ Pierre.  Iva, post li g]adu jidher `ar f’mo]]i huwa dak tat-Three Hills Guesthouse, vi`in ]afna l-in]awi fejn illum hemm id-Down Town Hotel u l-Gozo Sport Complex.  B]ala promozzjoni tal-post li kien g]adu pedament kienu jsiru ]afna serati mu\ikali.  A]na konna nkunu hemm u niftakar sewwa lil Saliba “tas-Singer’ bl-akkordian jakkumpanjana.

 

G]amilna ]afna serati fl-Oratorju Don Bosco fix-shows li kienu jtellg]u kull xahar ta]t l-isem ta’ SSS Sabato Sera Show.  Hemmhekk konna ltqajna ma’ hafna kantanti Maltin li kienu jkunu ji[u mistiedna G]awdex.  Niftakar sewwa lill-grupp The Boys kif ukoll lil Enzo Guzman u o]rajn.

 

Imma Dumink kien ilu jberren f’mo]]u li jkollu grupp strumentali.  U kien jaf min kien kapa`i kemm mu\ikalment u kemm finanzjarjament biex jg]aqqad grupp, u g]alhekk a]na t-tlieta li semmejt iktar ’il fuq spi``ajna u sparrixejna lkoll, u ng]aqdu ma’ Dumink bi strumenti [odda u velo`i (g]al G]awdex) Vince Cassar, Toni “t-Tulitta, “id-Duddu, Joe Cassar bid-drums u Dominic guitarrist leader u kantant.  Dakinhar kienu bdew bl-isem Gemini 5; kienet l-era ta’ l-Isputnik u l-Amerikani kienu ]ar[u bil-Gemini, u jien kont pittirtilhom l-isem spettakulari “tipo” Paramouth Productions g]al fuq il-katuba, imma Joe “s-Snejter, kien iqattag]ha sikwit.

 

Kien beda jinbena t-teatru Astra u bdew ji\diedu aktar opportunitajiet g]all-kantanti u gruppi [ewwa dan it-teatru.  Kif Pierre Mejlak semma t-trab tal-bidu tal-bini fl-Aurora, it-trab u t-torba kellhom sehem ukoll [ewwa dan it-teatru li kellu jkun Astra, snin iktar kmieni minn qabel fl-era tal-kantanti G]awdxin.  Il-kontribuzzjonijiet ta’ dan il-grupp Gemini 5 kienu kontinwi, u ]afna wara bdejna naraw ukoll gruppi o]ra li kellhom, nistg]u ng]idu, stili o]ra u differenti minn dawk tal-Gemini 5.

 

Mill-Gemini 5 salvaw ovvjament Dumink u Joe Cassar, u rajna w`u] [odda b]al Ru[[ier fuq id-drums, lil Spiro Sillato base, u lil Carmelo Portelli drums, waqt li Cassar mar fuq il-keyboards.  Dawn issa biddlu l-isem g]al The Tramps.  The Tramps baqa’ l-grupp sinonimu ma’ G]awdex.

 

Jiena emigrajt lejn Toronto fl-eta’ zg]ira ta’ dsatax-il sena, u dlonk bdejt nikkontribwixxi bit-talenti \g]ar li kelli fil-komunita.  Ma’ l-ewwel sena kont impenjajt ru]i volontarjament b]ala korrispondent temporanju mar-Rediffusion, dakinhar hekk kien g]adu jissejja], u kont nibg]at messa[[i rrikordjati fi \mien il-festi tal-Milied u ta’ l-G]id, minn ]afna Maltin u G]awdxin ta’ Toronto.  Kien minn hemm li kienet ikkuntattjatni persuna li wara saret ]abib kbir; qed nirreferi g]al Joe Micallef, illum ]alliena.  Kien ikkuntattjani sabiex mieg]u nag]mlu programm bil-Malti fuq l-istazzjon Chin 107 FM.  Kien minn dakinhar li l-lingwa tag]na ng]aqdet ma’ 32 o]ra u bidet ixxandar programmi bil-Malti li ]afna mill-Maltin kienu jistennew minn [img]a g]al [img]a.  Ippermettuli nkompli ftit fuq din g]ax fiha konnessjoni sewwa ma’ dan il-grupp The Tramps.

 

Minn hemm il-program Malti fuq Chin spi``a f’organizzazzjoni Maltija ta]t l-isem The Maltese Program Fan Club, li dmirha kien li tg]in finanzjarjament lill-programm tar-radju billi tisponsorjah bl-attivitajiet tag]ha.  It-twelid tal-MPFC se]] wara li kemm Joe Micallef u kemm jiena konna di[a bdejna nag]mlu programm televi\iv fuq is-sistema Cable TV FM, dakinhar fuq Graham Cable, li kienet g]adha ti[bor l-abbonati; u billi kienet sa topera fil-parti kbira tag]ha fil-west end tal-belt ta’ Toronto, li jkollha programm Malti jxandar fuq din is-sistema [dida kien ta’ investiment g]all-kumpanija.  Dan qed nitkellem meta kienu g]adhom jag]mlu programmi bi prova, mill-istudios fi Bloor u Jane Street u mhux meta kienu mxew g]al Keel u St Clare.

 

U g]alkemm konna komplejna wkoll il-program minn hemm u warajna [ew pre\entaturi o]ra, dejjem jibqa’ l-fatt li kienu Joe Micallef u Joe Zammit li bdew ix-xandiriet kemm bir-radju u kemm bit-televixin fil-komunita Maltija, u mhux b]alma ntqal minn pre\entaturi o]ra kemm bi ktiba f’Toronto u kemm fil-gazzetti lokali.

 

Il-Maltese Program Fan Club beda jtella’ ]afna kantanti jag]mlu shows lill-Maltin f’Toronto, tant li anki kienu jsiru arran[amenti sabiex ukoll jaqsmu l-fruntiera u jferr]u wkoll lil ]utna f’Detroit, xi drabi wkoll fi New York.  Imma ]alli nibqa’ fuq is-su[[ett u nitkellem fuq il-mawra ta’ The Tramps f’Toronto.

 

Niftakar li dan it-tour ta’ The Tramps kien su``ess mill-kbar.  Dakinhar kienet inkitbet il-kanzunetta Malta u G]awdex g\ejjer mag]qudin, almenu kienet inkitbet g]al dan it-tour.  Fost ]afna mir-repertorji tal-kanzunetti Maltin, kienet ovvjament spikkat Xemx, li kienet sinonima g]all-isem tal-grupp The Tramps.  Niftakar is-sala dakinhar kienet mimlija, hekk li a]na tal-kumitat b\jana li sa ni[u fl-inkwiet ma’ l-awtoritajiet.  Kien su``ess mill-kbar.

 

Il-mawra ta’ The Tramps f’Toronto kienet fet]et bibien u ideat g]al ]afna kantanti Maltin u G]awdxin o]ra minn klabs o]ra Maltin li kienu joperaw u g]adhom sal-lum joperaw f’Toronto u l-vi`inanzi.  Kienu ftit fin-numru ta’ talenti li rifsu l-art ta’ ]afna emigranti f’Toronto, imma \gur li l-massa tal-Maltin u l-G]awdxin emigranti f’din il-belt u fil-qrib kienu jeg]lbu kull ostaklu u dejjem jikbru fin-numru, u n-nies attendiet bil-kbir, tant li kellhom isiru aktar shows.

 

Dominic Grech u The Tramps \gur li g]andhom isimhom imni\\el f’hafna pa[ni mu\ikali fil-kamp tat-talent Malti.  Imma f’dak li huwa tour mu\ikali barra mix-xtut Maltin, Toronto u l-emigranti Maltin u G]awdxin li hemm joqog]du fih, \gur li jifta]ru bil-mawra ta’ The Tramps.

 

Hu l-grupp minn G]awdex li [abar minn kull rokna ta’ din il-belt ]afna u ]afna emigranti flimkien u f’hin wie]ed, g]al kant ]lejju u kant Malti, ta’ kanzunetti b]al Xemx, Malta u G]awdex, u ]afna o]rajn.

 

Grazzi, Dumink.  Grazzi, The Tramps, talli [ejtu dakinhar tferr]una bil-kant tag]kom.

 

 

Joe Zammit

President

CANADA DAY 2005 MESSAGE BY DR. MICHAEL CAMILLERI

 

IR-ROKNA TAC-CHAPLAIN                            Can. Joseph A. Borg is away will be back with his message in the next issue

                                

CANADA DAY MESSAGE 2005 –by our guest speaker Michael Camilleri

 

 

Deputy High Commissioner for Rome, Mr Peter Mc Kallar; Honorary Consul, Mr Joseph Demajo; BOV Representative , Mr Jack Theuma; Committee Members of the Maltese Canadian Association (Gozo Branch): President, Mr Joe Zammit; Secretary, Mr Alfred Camilleri; Treasurer, Ms Connie Grima; Maltese Canadians and friends.

 

Good Evening and Happy Canada Day

 

Today all of us here are gathered to celebrate the 138th anniversary of the birth of Canada as a free independent nation.  The one thing all of us here have in common in fact is Canada – many of us here tonight are Maltese, who were immigrants in Canada and now live in Malta; some are Maltese, who still live in Canada and are visiting for the summer holidays (and would like to take the opportunity to welcome you all); whilst others have no Maltese heritage but are Canadian and for a variety of reasons are living here in Malta or are visiting Malta.

 

Today we also have another reason for celebration. This year is the 10th anniversary of the establishment of the Maltese Canadian Association (Gozo Branch). It all started on Canada Day 1995, when my uncle, Alfred Camilleri had decided to organize a Canada Day Barbeque Dinner at his farmhouse. The dinner turned out very successful and some of the guests had expressed the wish to create an association and thus the Maltese Canadian Association (Gozo Branch) was born. Since then the association has managed to not only organize the annual Canada Day Dinner, but also a Christmas dinner and summer Bar-B-Q as well. Other achievements of the Association include the monument at Mgarr dedicated in 2002 to all the Gozitan immigrants to Canada and the very important introduction of dual citizenship. Congratulations to all the committee members of the Maltese Canadian Association (Gozo Branch) for a job well done!!!

 

All of us here have every reason to be happy and celebrate this particular day – July 1st, Canada Day. Those who know me might be surprised that I was asked to deliver this speech, because as far as they are concerned I am a pure Gozitan, who was raised in the village of Qala, graduated from Medical School in Malta, trained to become a dermatologist in the United States and who has an extraordinary passion for the Parish of St George in Victoria, the birthplace of my mother. And in fact I admit all this is true, and despite my great pride in being Maltese, there is an equally strong sense of pride in being Canadian-born, which is my connection with Canada.

 

My parents had immigrated to Canada, very soon after their marriage, to seek a better life. They were welcomed in this foreign land and found what they were looking for – a better life. I was born in Toronto shortly after and lived there till I was 7 years of age, when my parents decided it was time to return to their homeland in Malta. So in 1973 my younger sister, Joyce and I, went with our parents to Gozo, where my family has lived ever since. As I grew up in Gozo, and practically became a Gozitan, there was always the natural curiosity regarding my birth country, of which I only had vague memories of the cold snowy winters, the school I had attended – St Cecilia’s school, and the day of my first communion at St Paul’s Church.

 

My first visit to Canada after leaving in 1973 was in 1996, where I had the opportunity to visit both Toronto and Vancouver and could not help but admire the amazing natural beauty of the lakes in Ontario and the mountains in Vancouver. But I realized that Canada is not only a paradise of lakes and mountains. The immediate impression of Canada that you get is that it is a nation that has welcomed many different cultures in its shores, and where they all enjoy the freedom and opportunity to express their cultural heritage peacefully in a safe environment and with a high quality of life. 

 

How much better the world would be today if this philosophy is adopted by all nations!!!

How fortunate we must all feel that we have formed or still form part of this great nation!!! How proud we should all be!!! You cannot but feel great pride in being Canadian-born!!!

 

God Bless and Happy Canada Day to you all!!!

 

 

OTHER MALTESE CLUBS IN CANADA AND AMERICA

List of Maltese Clubs in Canada and USA


 


Malta Band Club,

5745 Coopers Ave.,

Mississauga, L4Z 1R9 Ont. Canada.

 

Maltese American Benevolent Soc. Inc.

1832, Michigan Avenue,

Detroit, Mi. 48216, U.S.A.

 

Maltese American Social Club of SF

924 El Camino Real,

South San. Francisco, CA 94080 U.S.A.

 

Maltese Canadian Club

70 Charterhouse Crescent

London, Ontario, N5W 5V5, Canada.

 

      Maltese Center

      27-20 HoytAvenue South

      Astoria, New York,

      USA 11102-1942

 

Maltese International,

2074 Ridgewood Rd.,

Medina 44256 Ohio, USA

 

The Maltese Canadian Social Club,

236 Bloor St. E.,

Oshawa L1H 3M6 Ont. Canada

 

Gozo Club,

c/o 33, Stevenharris Dr.,

Etobicoke, M9C 1T9 Ont. Canada.

 

Melita Soccer Club,

3336 Dundas St. W.,

Toronto, M6P 2A4 Ont. Canada.

 

Maltese American Community Club,

5221 Oakman Blvd,

Dearborn 48126

Mich. USA

 

   

Maltese Canadian Society of Toronto,

3132 Dundas Str. West

Toronto, M6P 2A4, Ont. Canada.

 

The Malta United Society,

2520 Seminole ,

Windsor N8Y 1Z4 Ont., Canada.

 

Maltese Veterans Association of Canada

c/o St. Paul the Apostle Church

3224 Dundas St. W.

Toronto, ON. M6S 2A3, Canada

 

St. Paul The Apostle Church,

3224 Dundas St. W.,

Toronto M6P 2A3 Ont. Canada.

 

Mr. Joseph Demajo

Canadian Consulate

103 Triq L-Arcisqof

Valletta, VLT 09 Malta.

 

Mr. Milo Vassallo

Consulate General of Malta

3300 Bloor St. W. Ste. 730, West Tower

      Etobicoke M8X 2X2 Ont. Canada

 

 

Membership fee for 2005 are now due

                                                         Membership application form


  

 

 

GHADDEW IL-FESTI KOLLHA jikteb Victor Formosa

By Victor Formosa

GHADDEW IL-FESTI KOLLHA             

 

Is-Sajf rajtu gerbeb malajr din is-sena forsi ghax is-shana, ghajr ghall-gimghat ta’ Settembru, ma tantx haqritna. Ma’ tmiem is-Sajf, gew tmiemhom ukoll il-festi sbieh taghna. F’Malta, forsi ghandna wisq ghax f’certi Hdud ikun hemm ghadd kbir ta’ festi li tghejja taqra dwarhom ahseb u ara li zzurhom. F’Ghawdex jidhirli li jkun hemm festa kull nhar ta’ Hadd w allura ma tantx hemm problema biex wiehed ikun jista’ japprezza aktar u jiehu sehem fihom.

 

Huwa fatt li l-festi taghna huma gawrha ta’ kultura, tradizzjoni u nittama ta’ gabra religjuza daqskemm huwa fatt li f’certi rhula saru wisq aktar dimostrazzjoni pagana milli opportunita’ religjuza. F’dawn l-ahhar snin, il-Kurja ta’ Malta kellha tindahal u timponi sanzjonijiet fuq diversi parrocci fejn il-festa kienet qed isservi biex tohrog fil-berah il-firda li tezisti fir-rahal u ddegenerat fi glied bejn partitarji ta’ kazini differenti jew ta’ qaddisin differenti. Ma nafx jekk hemmx min fl-ahhar ta’ l-istagun tal-festi jieqaf u jirrifletti ftit fuq x’gara u x’hareg minnhom. Kienu jew le’ l-ewwel u qabel kollox festa religjuza, festa li tghaqqad flok tifred, festa li tferrah minghajr il-htiega ta’ xalar zejjed? Forsi it-twegibiet ghal din il- mistoqsija huma differenti skond kull belt jew rahal fejn isiru.

 

Huwa fatt ukoll li dawn il-festi huma kontribut mill-aqwa ghat-turizmu kulturali taghna fejn turisti li jkunu qed izuru pajjizna ikollhom l-opportunita’ li jaraw u forsi wkoll jiehdu sehem fil-festi taghna li ghalkemm mhux unici ghax isiru wkoll f’bosta pajjizi li jinsabu fuq ix-xtut tal-Mediterran bhal Sqallija, l-Italja, Spanja u l-Portugall biex insemmi ftit, xorta ghandhom il-karatteristici partikolari taghhom. It-turisti li jzuru Malta u Ghawdex specjalment fis-Sajf jistghu igawdu minn xi haga li m’ghandha x’taqsam xejn max-xemx u l-bahar li fuqhom m’ghandna l-ebda esklussivita’. Jistghu jaghrfu ahjar x’jaghmilna Maltin u Ghawdxin meta jarawna niccelebraw il-festi taghna u hija r-reponsabbilta’ taghna u taghna biss li lil dawn l-mistednin fostna ma nibghatuhomx lura f’pajjizhom b’impressjoni hazina taghna. 

 

Irridu nifhmu, per ezempju, li ghalkemm ghalina l-briju, l-qniepen, il-marci u l-isparar huma parti ntegrali mill-festi taghna ma jfissirx li t-turisti japprezzawhom specjalment meta nesageraw. Irridu napprezzaw li l-hmieg, specjalment tal-karti, fliexken imkissra u materjal iehor, li jingemgha wara l-marc tal-festa huwa ghalina haga naturali imma ghat-turist mhuwiex daqstant accettabbli l-aktar meta jghaddi mill-post ftit sieghat wara li jkun spicca kollox minghajr ma jkun jaf x’gara.

 

Tkun tassew hasra li z-zghazagh taghna, li huma l-generazzjoni ta’ ghada,  jitilghu bil-mentalita’ li l-festa taghna hija biss zvog biex jixorbu, jaqbzu u jizzuffjettaw bhalma jaghmlu wara kollox fil-Karnival. Nemmen li rridu nerfghu responsabbilta’ kollettiva biex il-festi taghna ma nhalluhomx jispiccaw f’dimostrazzjonijiet pagani imma nghozzuhom bhala wirt tad-deheb li hallewlna missirijietna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Association is Sponsored and Supported by the BOV Toronto Offices.